CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS


El present Avís Legal i Condicions d’Ús (d’ara en endavant, “Avís Legal i Condicions d’Ús”), regula l’accés i l’ús del present portal d’internet: http://moresidencesbarcelona.com (d’ara en endavant, “website”), titular de la mercantil, “PG111 PROJECT, S.L.U.”.

D’acord amb el disposat a la Llei 34/2002, d’ 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, li informem que la present pàgina web es titularitat de “PG111 PROJECT, S.L.U.” (d’ara en endavant, “PG111”), societat de nacionalitat espanyola amb NIF B-86.969.896, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 46359, Foli 124, Fulla B-457748.

Acceptació. La navegació, així com el simple accés al website i/o la mera utilització dels serveis oferts a traves del mateix atribueixen la condició d’usuari d’aquesta pàgina web (d’ara en endavant, “usuari”) i impliquen l’acceptació plena i sense reserves de les condicions incloses en el present Avís Legal i Condicions d’Ús, en la versió publicada per PG111 en el mateix moment que l’usuari accedeixi al website.

PG111 es reserva la facultat de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les clàusules del present Avís Legal i Condicions d’Ús, així com la configuració i, en general, qualsevol altre contingut o servei de la seva pàgina web. La utilització dels serveis i/o el simple accés a la pàgina web, suposarà l’acceptació de qualsevol modificació introduïda. Es degut a això que PG111 recomana consultar periòdicament el document present, així com les seves posteriors modificacions.

D’aquesta manera, la utilització del website es troba sotmesa a tots els avisos legals, reglaments d’ús o instruccions posats en coneixement de l’usuari a través de la present website i que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal.

Ús del Lloc Web. Excepte que es disposi una altra cosa, l’ús del website tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la xarxa corresponent de telecomunicacions per que l’usuari tingui accés. L’usuari es conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del website es realitzi en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a utilitzar el website així com els serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit l’ús del website amb finalitats il·lícites o lesives per PG111 o qualsevol tercer.

Durant la utilització del website, l’usuari es compromet a no comportar-se de manera que pogués malmetre la imatge, interessos i/o drets de PG111 i/o tercers o que pogués malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el website, o que impedís de qualsevol forma, la normal utilització del website, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de PG111, d’altres usuaris o de qualsevol altre usuari d’Internet (hardware i software)

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com tota la informació continguda en el website (imatges, marques, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que en la mateixa web aparegui) son propietat exclusiva de PG111 o, en el seu cas, estan degudament llicenciats pel titular. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el website poden ser marques o altres símbols distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris, sense que es pugui entendre que l’accés o ús del website atribueixi al usuari cap dret sobre les marques citades i els altres símbols distintius registrats. D’aquesta manera, tota la informació i continguts del website estan protegits per drets d’autor i la propietat intel·lectual dels mateixos pertany a PG111 o, en el seu cas, el seu ús i explotació ha estat degudament autoritzat per el titular, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació relacionats amb els mateixos més enllà del que és estrictament necessari per l’ús correcte del website.

En el context descrit, l’usuari queda únicament autoritzat per a visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware) i no siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, queden expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, lliurament a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol natura, per qualsevol medi o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa i per escrit per PG111 i/o el titular dels corresponents drets. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

a) L’usuari no esta autoritzat per a disposar la informació continguda en el website amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional (venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, així com comercialitzar de qualsevol manera la informació mencionada).

b) L’usuari no es troba autoritzat a suprimir, eludir, manipular el “copyright” i altres dades identificadores dels drets de PG111, així com qualsevol dels mecanismes de protecció.

c) L’usuari no es troba autoritzat per a desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en les que s’emmagatzema la informació del website.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com al lesió dels drets de la propietat industrial i intel·lectual de PG111, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Limitació de responsabilitat. PG111 es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, així com la prestació de qualsevol de tots els continguts i/o serveis que ofereix a través d’aquesta en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, PG111 no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web ni dels continguts que en ella s’ofereix, per la qual cosa l’accés a tal web i als seus continguts per part de l’usuari és pel seu propi compte i risc.

Així mateix, PG111 no serà responsable de interrupcions temporals del servici, demores, errors, mal funcionament i, en general, inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen al control de PG111, i/o es deguin a l’actuació dolosa o culposa de l’usuari i/o vinguin causades per força major.

En aquest sentit, PG111 s’exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que de tota naturalesa puguin deures a la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament de la web i/o els serveis, a la fiabilitat de la web i/o dels serveis, als errors en l’accés de les diferents pàgines web del website o a aquelles des de les que es presenten els serveis.   

PG111 adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus i/o malware. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, PG111 no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

En aquest sentit, PG111, exclou amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus o d'altres elements en els continguts del website que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics i/o en els fitxers dels usuaris.

Finalment, PG111 no assumeix la responsabilitat de la utilització que l’usuari faci del contingut del web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.  

Tant l’accés al web com l’ús que pugui donar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci. PG111 no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici, que pugui derivar-se de tal accés o ús de la informació.  PG111 no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poden produir ni dels possibles danys que poden causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest. 

PG111 no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del web. En especial, PG111 no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços o links que conté el web i que poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers. PG111 no respon ni als continguts ni de l’estat de tals llocs i pàgines web. L’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que PG111 recomani o aprovi els seus continguts.

Advertències específiques.- The Residences by Mandarin Oriental, Barcelona ("Les Residències") no les promociona, patrocina, posseeix, ofereix ni ven Mandarin Oriental Hotel Group ni cap filial del mateix (d’ara endavant "MOHG"), i MOHG no fa cap afirmació ni ofereix la garantia de cap tipus sobre Les Residències. El promotor de Les Residències és PG111 (el "Promotor"). El Promotor i els propietaris de Les Residències utilitzen el nom i la marca comercial Mandarin Oriental conforme a les condicions contemplades en les llicències revocables de MOHG, que poden vèncer o cancel·lar-se. MOHG no es responsabilitza de cap manera del contingut del lloc web del Promotor ni de les pràctiques de recopilació, ús o privacitat de les dades d’aquesta.

Tots els materials, plànols, especificadors, imatges generades per l’ordinador i perspectives d’aquest material de marketing són impressions artístiques que serveixen únicament com a referència per fer-se una idea conceptual general del projecte. La informació facilitada es considera exacte en el moment de la seva publicació. L’empresa es reserva el dret de canviar o corregir qualsevol dada sense previ avís.

La informació que conté aquest document està subjecte als canvis que poden aprovar les autoritats i no forma part de cap oferta ni contracte. Tots els plànols estan subjectes a les modificacions que puguin aprovar les autoritats pertinents. Les superfícies i les dimensions són aproximades i estan subjectes a l’estudi final i a la mateixa construcció. Las il·lustracions d’aquest document són impressions artístiques i serveixen únicament per fer-se una idea aproximada del projecte. Tot i que s’hagin pres precaucions raonables a l’hora de oferir aquesta informació, els propietaris o agents no poden considerar-se responsables de cap inexactitud.  

  • Promotor: PG111 Project, S.L.U., Av. Diagonal 640, 4D, 08017 Barcelona, Espanya. Tel.: (+34) 93 368 49 30.
  • Emplaçament: Passeig de Gràcia 111, 08008 Barcelona, Espanya. Inici de la construcció: 4T 2017; data prevista de finalització: 2020.

Notificacions. Totes les notificacions i comunicacions (d’ara endavant “notificacions”) per part de l’usuari a PG111 es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es dirigeixin a la següent adreça de correu electrònic: privacypolicy@kkh-propertyinvestors.com. Així mateix, totes les notificacions que faci PG111 a l’usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emplenant les dades i a través del mitjà anteriorment assenyalat. A aquests efectes, l’usuari manifesta i garanteix que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i que les mantindrà actualitzades.

La present pàgina web ha sigut elaborada en tot moment conforme als principis de la bona fe per PG111. No obstant això, en cas que qualsevol tercer consideri que els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial han sigut vulnerats, podrà notificar-ho mitjançant comunicació dirigida al domicili de PG111 indicat anteriorment.

Retirada i suspensió del servei. PG111 podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense la necessitat d’avís previ, la prestació dels serveis oferts a través de la web a aquells usuaris que incompleixen l’establert en el present Avís Legal i Condicions d’Ús.

Duració i final.- L’existència de la web, així com la prestació dels serveis oferts en el mateix tenen, en principi, una duració indefinida. No obstant això, PG111 està legitimada per donar per acabat o suspendre la prestació del referits serveis i cancel·lar en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagi disposat en les Corresponents Condicions Particulars.  Quan això sigui raonablement possible, PG111 advertirà prèviament als usuaris sobre la fi o suspensió de la web, així com, en el seu cas, dels serveis oferts per aquesta.

Llei aplicable i jurisdicció. Tota qüestió litigiosa relacionada amb l’ús de la present web estarà sotmesa  a la legislació espanyola, essent competents per la resolució de totes les qüestions que poguessin suscitar o accions derivades a la prestació de serveis i/o continguts de la web, així com sobre la interpretació, aplicació, compliment i/o incompliment de l’establert, els Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, a menys que mitjançant norma imperativa s’estableixi un altre destí.

El present Avís Legal i Condicions d’Ús de la pàgina web: http://moresidencesbarcelona.com, es troben actualitzats en data 26 de setembre de 2019.

© 2019 - PG111 PROJECT, S.L.U. – Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.